Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące zbliżającego się egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni – 23, 24, 25 maja 2023 r.:
1. pierwszego dnia (wtorek) – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut;
2. drugiego dnia (środa) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut;
3. trzeciego dnia (czwartek) – egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony.
Każdy egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00. Zdający powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki – również linijkę. ‎

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora ani słowników.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony.
Unieważnienie może nastąpić:
a. podczas egzaminu lub
b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia.

Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń:
a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie;
b. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej;
c. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych;
d. zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez ucznia lub jego rodziców, lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Formularz wniosku jest dostępny w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami – w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę). O wyznaczonym terminie wglądu komisja okręgowa informuje ucznia lub jego rodziców.

W przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty w pierwszym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym:

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Dodatkowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronach internetowych:
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

poznaj polske logo

Motto szkoły


 

Nie tylko rozwijanie umysłu
za pomocą nauk
i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz.

              Stanisław Konarski

oferta sp2 txt

logo kuratorium

BIP

logo cke


Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.